Fragments

Static Fragment

Dynamic Fragments

Adding Fragments

Replacing Fragments